CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza na

BEZPŁATNE
SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

+ certyfikat TOEIC Bridge/TOEIC
poziom A1 – B2

Szkolenia prowadzone są w ramach projektu pt.: „Angielski w Małopolsce” nr WND-POKL.09.06.02-12-282/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.


Okres realizacji projektu 01.09.2013 r.-31.12.2014 r.


Szkolenia prowadzone są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
na poziomach:

A1 oraz A2 (szkolenia dla początkujących),
B1 oraz B2 (szkolenia dla średniozaawansowanych)

Szkolenia skierowane są do osób spełniających następujące kryteria:
• wiek 25-64 lat
• pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego)
• zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach
• wykształcenie co najwyżej średnie
• zamieszkanie na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców

www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego